Ostutingimused

Üldsätted

1.1. Käesolevad kaupade ostu- ja müügitingimused (edaspidi „Tingimused“) on Poolte jaoks siduv õiguslik dokument, mis määrab Ostja ja Müüja õigused, kohustused ja vastutused kauba ostmisel e-poest.

1.2. Müüja jätab endale õiguse tingimusi igal ajal muuta, parandada või täiendada, võttes arvesse seadusest tulenevaid nõudeid. Ostjat teavitatakse sellest e-poe veebilehe kaudu. E-poe tingimused kohalduvad tellimuse esitamise hetkel.

1.3. E-poest saavad osta:

1.3.1. füüsilised isikud, st isikud, kes on täisealised ja kelle suutlikkust ei piira seadused; 1.3.2. juriidilised isikud;

1.3.3. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.

1.4. Tingimuste kinnitamisega tagab Müüja, et vastavalt punktile 1.3. on Ostjal õigus e-poest kaupa osta.

1.5. Ostja ja Müüja vaheline Leping loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on asetanud kaubad e-poe ostukorvi, sisestanud kättetoimetamise aadressi, valinud makseviisi ja tutvunud Müüja tingimustega ning vajutab seejärel nupule „Kinnita tellimus“ (vt punkt 5 „Kaupade tellimine, hinnad, maksekorraldus, tingimused").

1.6. Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingud säilitatakse e-poes.


Isikuandmete kaitse

2.1. Ostja saab tellida kaupa e-poest:

2.1.1. registreerudes e-poes ja sisestades registreerimisel nõutud andmed; 2.1.2. e-poes registreerumata.

2.2. Ostja, kes tellib kaupa Tingimuste punktis 2.1 sätestatud viisil, peab Müüja poolt ettenähtud infoväljadele sisestama Kliendi isikuandmed, mis on kaupade tellimiseks vajalikud: ees- ja perekonnanimi, kättetoimetamise aadress, telefoninumber ja kehtiv e-posti aadress.

2.3. Käesolevate tingimustega nõustudes nõustub Ostja, et punktis 2.2. nimetatud Kliendi isikuandmeid töödeldakse e-poe kaupade ja teenuste müümise, müügitegevuse analüüsi ja otseturunduse eesmärkidel.

2.4. Nõustudes sellega, et kaupade ja teenuste müüja töötleb Kliendi isikuandmeid veebipoe eesmärkidel, nõustub Ostja ka sellega, et tema e-posti aadressile ja telefoninumbrile saadetakse kaupade tellimiseks vajalikke teateid.

2.5. Registreerudes ja tellides e-poest kaupa, kohustub ostja kaitsma ja mitte avaldama sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele.


Ostja õigused ja kohustused

3.1. Ostjal on õigus osta e-poest kaupa vastavalt käesolevatele Tingimustele ja veebisaidi muudel infoväljadel esitatud teabele.

3.2. Ostja kohustub tellitud kaupa vastu võtma ja maksma selle eest kokkulepitud hinda.

3.3. Juhul kui Ostja registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult uuendama. 

3.4. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult Müüjale teatama jaotises „Kontaktid” märgitud sidevahendite abil.

 3.5. E-poodi kasutades nõustub Ostja käesolevate Ostu- ja müügitingimustega, samuti kohustub ta neid järgima ja mitte rikkuma Eesti Vabariigi seadusi.


Müüja õigused ja kohustused

4.1. Müüja kohustub looma Ostjale kõik tingimused e-poe teenuste nõuetekohaseks kasutamiseks. 

4.2. Juhul kui Ostja püüab kahjustada e-poe töö stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või peatada Ostja juurdepääs e-poele, või erandjuhtudel tühistada ostja registreerumine.

4.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust Ostja isikuandmetele, mis on nimetatud e-poodi registreerimise vormis.

4.4. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja märgitud aadressile.


Tootekvaliteet ja garantii

5.1. Iga e-poes müüdava toote üksikasjad on üldjuhul kirjeldatud iga toote tootekirjelduses.

5.2. Müüja ei vastuta selle eest, kui e-poe kaupade suurus, kuju ja värv ei vasta toote tegelikule suurusele, kujule ja värvile Ostja kasutatava kuvari omaduste tõttu.

5.3. Kui Müüja ei anna kvaliteedigarantiid teatud liiki kaupadele, kohaldatakse asjakohastes õigusaktides sätestatud garantiid.


Ostja ja Müüja vastutus

6.1. Ostja vastutab ainuisikuliselt Ostja poolt esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormil õigeid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ning omandab õiguse nõuda Ostjalt otsest kahju hüvitamist.

6.2. Ostja vastutab oma tegevuse eest e-poe kasutamisel.

6.3. Registreeritud Ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui e-poe poolt pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on sisse loginud Ostja sisselogimisandmete abil, peab Müüja seda isikut Ostjaks.

6.4. Müüja on vabastatud mis tahes vastutusest juhul, kui kahju tekib asjaolust, et Ostja, sõltumata Müüja soovitustest ja Ostja kohustustest, ei tutvunud käesolevate Reeglitega, ehkki talle anti selleks võimalus.

6.5. Kui Müüja e-poes on lingid teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või üksikisikute veebisaitidele, ei vastuta Müüja seal esitatud info või tegevuste eest; Müüja ei jälgi, kontrolli ega esinda neid ettevõtteid või üksikisikuid.

6.6. Kahjude korral hüvitab süüdiolev pool teisele lepinguosalisele otsese kahju.


Turundus ja info

7.1. Müüja võib e-poes algatada omal äranägemisel erinevaid kampaaniaid.

7.2. Müüjal on õigus kampaaniate tingimusi ühepoolselt ja ette teatamata muuta, samuti neid tühistada. Kampaaniate tingimuste muutmine või tühistamine kehtib nende kehtestamise hetkest alates.

7.3. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis märgitud sidevahendite abil.

7.4. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused Müüja e-poe jaotises „Kontaktid“ loetletud telefoninumbritele ja e-posti aadressidele.

7.5. Müüja ei vastuta, kui Ostja ei saa talle saadetud infot või kinnitusteateid kätte internetiühenduse, võrguteenuse või e-posti teenuse pakkujate tõttu.


Kauba tagastamine ja asendamine

8. Kui Ostja tagastab kauba, peavad olema täidetud järgmised tingimused.

8.1. Kauba tagastamiseks või asendamiseks võtke meiega ühendust aadressil: [email protected] ja märkige tagastamise/asendamise põhjused; või täitke elektrooniline vorm.

8.2. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis.

8.3. Tagastatud tootega peavad olema kaasas kõik lisad, mis Ostja sai.

8.4. Tagastatud toode peab olema puhas.

8.5. Tagastatud toote aegumiskuupäev ei tohi olla möödas.

8.6. Esitage kirjalik taotlus, kus on märgitud, kas soovite raha tagastamist või toote asendamist kvaliteetse tootega.

8.7. Esitage toote ostmist tõendav dokument (arve, kauba vastuvõtmist tõendav dokument). 

8.8. Müüjal on õigus Ostja poolt tagastatud kaupa mitte vastu võtta, kui Ostja ei täida punktis 8 sätestatud kauba tagastamise protseduuri.

8.9. Saadud toote ja/või defektse toote tagastamise korral kohustub Müüja kauba vastu võtma ja asendama selle  samaväärse, nõuetele vastava kaubaga.

8.10. Kui Müüjal ei ole asendamiseks sobivat kaupa, tagastatakse Ostjale tasutud ostusumma, millest arvatakse maha kättetoimetamise hind.Tarneviisid

9.1. Kohaletoimetamine Eesti piires postiga 2.99-3.60 eurot.  Tasuta tarne tingimused on märgitud tootelehel. Saadame tooteid ka Euroopa Liidu riikidesse ja tarnime 2–7 päeva jooksul.

9.2. Kaup toimetatakse Ostjani Eesti Vabariigi territooriumil 1–3 tööpäeva jooksul pärast kauba eest tasumist ja teistesse ELi riikidesse kuni 14 tööpäeva jooksul.

9.3. Tellimuse tegemise ajal valib ostja toote tarneviisi ja kohustub märkima toote täpse kättetoimetamise koha.

9.4. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kui Ostja ise ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup toimetatakse määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale nõudeid toote tarnimise eest valele inimesele.

9.5. Kauba toimetab kohale Müüja või Müüja volitatud esindaja (kuller).

9.6. Müüja toimetab kauba Ostjale vastavalt toote kirjelduses toodud tingimustele. Need tingimused on esialgsed ja ei kehti juhul, kui Müüjal ei ole nõutud kaupa ja Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest. Samas nõustub Ostja, et erakorralistel juhtudel võib kauba kohaletoimetamine edasi lükkuda Müüjast sõltumatute ettenägematute asjaolude tõttu. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma viivitamatult ühendust Ostjaga ja leppima kokku kaupade üleandmise tingimused.

9.7. Igal juhul ei vastuta Müüja kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui Ostja ei saa kaupa kätte või ei toimetata kohale õigeaegselt Ostja süül või Müüjast sõltumatute asjaolude tõttu.

9.8. Ostja peab igal juhul viivitamatult Müüjat teavitama, kui saadetis on muljutud või muul viisil kahjustatud pakendis, kui saadetis sisaldab pakkimata kaupa või vales koguses, täielikult komplekteerimata kaupa. 

9.9. Kui Ostja märkab kättetoimetamisel pakendi kahjustusi, peab ta tegema vastavad märkused kulleri saatelehele või koostama nende rikkumiste kohta eraldi akti. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Selle tegemata jätmisel ei vastuta Müüja Ostja ees võimalike kauba kahjustuste eest, mis on tingitud pakendi kahjustustest, mida Ostja ei ole kulleri saatelehele märkinud.

9.10. Kohaletoimetamise hind ELi riikides on 20 eurot.

9.11. Tasuta kättetoimetamine alates tellimuse väärtusest on ära määratud toodete kataloogis.


Makseviisid

10.1. Osta saab ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas.

10.2. Leping hakkab kehtima alates hetkest, kui Ostja klõpsab nupule „Kinnita tellimus” ja Müüja kinnitab selle tellimuse kättesaamisel – saadab kinnituskirja Ostja määratud e-posti aadressile.

10.3. Toote hind e-poes ja tellimuses on arvestatud eurodes, koos käibemaksuga.

10.4. Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest: pangaülekandega või Paysera maksesüsteemi kaudu.

10.5. Ostja kohustub tasuma kauba eest viivitamatult. Ainult pärast makse kättesaamist kauba eest algab kauba paki komplekteerimine ja kauba tarneaja arvestamine.


Lõppsätted

11.1. Kauba ostu- ja müügitingimused on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele.

11.2. Kõik käesolevate Tingimuste rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustes ettenähtud viisil.